O Jahja, prihvati Knjigu odlučno...

Dobrodošli na moj blog...

05.02.2010.

I u casi vode je ogromna blagodat Allahova, elhamdulillah

Hvala Allahu na raznovrsnim blagodatima kojima smo obasuti, tek kad insan nešta izgubi spozna punu vrijednost.

http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/teme/da-su-majka-ili-otac-zivi-dali-bi-oni-meni-bubreg

28.10.2009.

Zenidba

Obavještavam vas da sam se 15. oktobra 2009. oženio. Hvala vam na čestitkama. Lijep je osjećaj, sve se promijenilo, a opet i ništa nije, opet sam to ja, sa svim svojim mahanama i problemima.

23.07.2009.

Pitanja upute, studiranja i opskrbe...

O ti, koji nade svoje čvrsto vežeš za jedno mjesto, govoreći:
"Plod će sa ovoga stabla visokoga meni doći",

Nada tvoja se neće odatle ispuniti;
Ne, blagodat će s mjesta drugog doći.

Zašto je onda On u tebe tu nadu usadio,
Kad ti tu stvar neće dati s mjesta tog?

To je zbog cilja mudrog i domišljatosti;
A i da bi srce tvoje bilo u stanju zbunjenosti.

To je da bi srce tvoje bilo zbunjeno, o učeniče,
Kako bi se pitao odakle će ti cilj želje da dođe.

To je da bi ti slabost svoju i neznanje svoje upoznao,
I da bi se zbog toga tvoje vjerovanje u Gajb povećalo;

I da bi, štaviše, izvor dobijene koristi zapanjilo srce tvoje,
Kao i ono što će Raspoređivač proizvesti iz nade ove.

Ti se nadaš da ćeš sredstva nafake u krojenju naći,
I da ćeš, radeći kao krojač, cijeli život moći novac zarađivati;

Ali On dadne da ti hljeb dnevni kroz vještinu zlatarsku dođe -
Način postizanja toga je bio daleko od tvoje mašte.

Zato, zbog čega su nade tvoje bile na krojenje usmjerene,
Kada ti On nije namjeravao hljeb dnevni dati sa te strane?

Zbog čudnovate smišljenosti u znanju Allahovom -
Taj proglas je On u prošlosti vječnoj napisao;

A i da bi na kraju misli tvoje postale zbunjene,
I da bi ta zbunjenost bila tvoje potpuno zanimanje.
--------------------------------------------------
Dzelaludin Rumi - Mesnevija VI

Ovo se odnosi i na materijalna i na duhovna znanja i opskrbu...
Allah nam daje opskrbu odakle se najmanje nadamo, a zasigurno je određena dok smo u stomaku još bili.
Čudno da se insani najviše brinu za nešta što im je najviše zagarantovano, a ne brinu o onome za šta će biti pitani.
Također i uputa vrlo često nam dolazi odakle se najmanje nadamo, čak i preko nekih ljudi koje podcjenjujemo, a ponekad i preko nekih koje visoko cijenimo. Ponekad ugodno, a nekad u boli... Elhamdulillah kako god...
14.07.2009.

Bidat - novotarija u vjeri

Bidat - novotarija u vjeri
Autor teksta: Muaz Quranic
---------------------------------------------------------
Filološko značenje riječi bid’at upućuje nas na svaki oblik novine ili na sve ono što je novo i interesantno. Njeno šerijatsko značenje odnosi se na uvođenje bilo koje novine u vjeru, bez obzira da li je pozitivna ili negativna . Kada je u pitanju stav šerijatske uleme prema bid’atu, tu postoje podijeljena mišljenja, na osnovu čega su se isprofilirala dva potpuno različita stava.
Prva grupa šerijatske uleme su oni koji bilo koju vrstu bid’ata (bio on pozitivan ili negativan) smatraju, generalno, negativnim i zabranjenim. U tu grupu spadaju: Ibn Tejmija , Ibn Redeb El-Hanbeli i Imam Zarkasi. Svoje mišljenje i ovakav stav oni, uglavnom, potkrijepljuju sljedećim dokazima: U trećem ajetu sure El-Maida, Allah dž.š. kaže: Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. U tom smislu, ova grupa uleme se koristi i nekim hadisima Poslanika a.s., kao što su: Ko unese nešto novo u ovu našu vjeru što joj ne pripada, to je redd (tj. to se odbacuje) (Buharija i Muslim) Ko uradi nešto sto nema osnove u vjer,i to je redd. Svaki bid’at je zabluda i svaka zabluda propadne u vatri. Svemu ovome oni pridodaju i govor Ibn Mes’uda, gdje se kaže: Samo slijedite i ne uvodite novotarije, pošto nam je vjera dovoljna. Također, prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: U svakoj godini koja prođe ljudi oživljavaju sve više bid’ata, a usmrćuju sve više sunneta, sve dok bid’at u potpunosti ne zaživi, a sunnet izumre.’’ Ova grupa koristi i neke druge hadise kao dokaze, ali zbog samog obima teksta nema potrebe za njihovim navođenjem. U prethodnom dijelu teksta svakako su spomenuti najvažniji dokazi sa kojima istupa ova grupa uleme. U svakom slučaju, oni smatraju, tumačeći navedeni ajet iz sure El-Maide: Sada sam vam vašu vjeru usavršio…, da bi uvođenje bilo kakve novotarije u vjeru bilo nepotrebno i nepoželjno. Oni, u skladu s tim, vjeruju da bid’ati u vjeri mogu samo da usmrte sunnet Poslanika a.s i da iskrive vjeru.
Druga grupa šerijatske uleme u koju spadaju: Imam Šafija, Ibn Hazm, Ibn El-Dževzi, Ibn El-Esir, Imam Gazali , Imam Nevevi, Imam Sujuti, Ibn Hadžer El-Askelani, El-‘Iz ibn Abde-s-Selam, Ibn Abdin El-Zerkani i El-Karafi, kao i mnoga druga ugledna ulema iz sva četiri mezheba, imaju sasvim drugačije stajalište po pitanju bid’ata (novotarije u vjeri). Ova grupa ne samo da tvrdi kako postoji i pohvalni bid’at, već postoji i bid’at čije uvođenje u vjeru predstavlja strogi farz. Oni smatraju da se sve ovo ne kosi sa značenjem pomenutog ajeta iz sure El-Maide, pošto su postavili strogi uslov da bid’at koji se uvodi, mora da bude baziran na šerijatu i da se ne kosi sa postojećim islamskim propisima. Ova ulema smatra da svi hadisi koje kao dokaze navodi prva grupa, ustvari se odnose samo na bid’ate koji se kose sa postojećim islamskim propisima. Oni, štaviše, smatraju da neki od ovih hadisa koje je prva grupa uleme prethodno navela kao dokaze, čak upućuju upravo suprotno, tj. na mogućnost uvođenja (korisnih) bid’ata u vjeru. Kao što je npr. hadis: Ko uradi nešto sto nema osnove u vjeri to je redd (tj. to se odbacuje). Ako pažljivo posmatramo ovaj hadis razumjet ćemo da je Poslanik a.s rekao da će biti odbačen onaj bid’at koji nema osnovu u vjeri. A sada se postavlja pitanje: Šta ako bid’at ima svoju osnovu u vjeri? Na ovo će nam odgovor dati Poslanik a.s. u hadisu koji prenosi Imam Muslim: Ko uvede u islam neku lijepu stvar, on ima nagradu za to i nagradu onoga koji to bude prakticirao nakon njega, a da se njima (tj.onima koji budu prakticirali to) ništa ne oduzima od njihove nagrade. A ko uvede u islam neku lošu stvar on ima kaznu za to, i kaznu onih koji to budu prakticirali, a da se njima ništa ne oduzme od njihove kazne.
 Ima još mnogo hadisa koji govore o istoj temi, kao što je hadis koji prenosi Ebu Hurejre r.a. u Muslimovoj zbirci, koji je sličan prethodnom hadisu, pa ga, ovom prilikom, ne bih spominjao. Još jedan dokaz da je bid’at dozvoljen i pohvaljen u vjeri, vidimo u praksi Poslanikovih a.s. ashaba. Još dok je Poslanik a.s. bio živ desilo se da je postojao jedan ashab na koga su se drugi ashabi žalili, zbog toga što je na svakom rekjatu učio suru El-Ihlas. Kada ga je Poslanik a.s. upitao zbog čega to praktikuje, on je odgovorio da voli ovu suru, na što se Poslanik a.s. nasmijao i rekao mu: Allah te zavolio zbog ovog tvoga postupka. Poslanik a.s. je podržao ovog ashaba i nije ga prekorio zbog uvođenja bid’ata. U jednom drugom hadisu se, također, kaže kako je Poslanik a.s. upitao hz. Bilala: O Bilale, čuo sam tvoje korake u džennetu, pa šta si ti to uradio? Hz. Bilal je odgovorio: Ja samo praktikujem da poslije svakog uzimanja abdesta klanjam dva rekjata. Poslanik a.s. se nasmijao i nije rekao kako se tu radi o bid’atu, za kojeg nema dokaza u Kur’anu ili sunnetu. Imam Buhari prenosi nam jedan hadis u kojem se kaže kako je jedne prilike, za vrijeme namaza, dok je Poslanik a.s. vraćajući se sa rukua učio: semi Allahu limen hamideh, jedan od ashaba iz džemata dodao: rabena leke-l-hamden kesiren tajiben mubareken fihi . Nakon završenog namaza, Poslanik a.s je upitao ko je učio i dodao onu dovu (zikr)? Kada je dotični ashab odgovorio da je on taj, Poslanik a.s je na to rekao: Vidio sam tridesetak meleka koji su žurili koji će od njih to prvi zapisati. Iz ovoga vidimo da Poslanik a.s nije kritizirao ovog ashaba zbog učenja nekog novog zikra, nego je to pohvalio i predstavio ga kao lijep bid’at. Imam ibn Hadžer El-Askelani je rekao kako se ovaj hadis smatra dokazom da je dozvoljeno uvođenje novog zikra, koji se ne kosi sa tradicionalnim zikrom.
U praksi Poslanikovih a.s. ashaba, nakon njegove a.s. smrti, bilo je poznato uvođenje bid’ata koji nisu bili poznati za vrijeme života Poslanika a.s. Tako znamo da je hz. Ebu Bekr r.a. sakupio Kur’an a.š. u jednu knjigu, iako to Poslanik a.s. nije uradio . Također, hz. Omer r.a. je uveo zajedničko obavljanje taravih-namaza od dvadeset rekjata, dok je Poslanik a.s. klanjao osam rekjata, i to u svojoj kući . Znamo, isto tako, da je hz. Osman r.a. uveo učenje dva ezana za džumu-namaz, a poslije je to povećao na tri ezana, zbog širenja muslimanske zajednice, dok je za Poslanikovog a.s. života za džumu-namaz bio učen jedan ezan . Za života Poslanika a.s. bajram-namaz se obavljao na jednom mjestu, ali hz. Alija r.a. je donio odluku da se obavlja na više mjesta. Kao što, također, znamo da je Abdullah ibn Omer r.a. uveo da se na tešehudu uči ve berakatuhu, što se dodaje na rečenicu eselamu alejke ejjuhe-l-nebiju ve rahmetullahi ve berekatuhu i, također, vahdehu la šerike lehu, na rečenicu ešhedu en la ilahe illa Allah.
Na osnovu gore navedenog, vidimo da su ashabi uvodili bid’ate koji su bili veoma pohvaljeni. Neki su uvedeni za života Poslanika a.s., a neki nakon njegove smrti.
I, na kraju, imam veliko iznenađenje za čitaoce ovog teksta.
U knjizi El Alam el Alija fi Menakib Ibn Tejmija od hafiza Omer El-Bazara možemo pročitati: U toku moga boravka u Damasku družio sam se sa Ibn Tejmijom i nisam se rastavio od njega u toku dana i jedan značajni dio noći. I on me približio sebi i dozvolio mi da sjednem kraj njega. Često sam ga čuo da uči od sabaha pa sve do izlaska sunca samo suru Fatiha i stalno ju je ponavljao. I da znaš, čitaoče, da ovo nije bila praksa Poslanika a.s, niti njegovih ashaba. Možda nisi znao i da se Ibn Tejmija protivio virdovima i zikrovima koje su pojedini šejhovi sastavljali za svoje učenike, a koji nisu po tradiciji Poslanika a.s., iako se ni u čemu ne kose sa izvornim sunnetom Poslanika a.s.. Iz ovoga zaključujemo da se Ibn Tejmija protivio svakoj novotariji koja dolazi od drugih. Jedino one bid’ate koje je uvodio on ili njegovi učenici smatrao je dozvoljenim i pohvalnim.
 P.S. Iako je ulema uvela mnogo više podjela u oblasti bid’ata, moj cilj je bio da vam prenesem najvažnije stvari vezane za ovu temu . Iz tog razloga nisam želio da ulazim u detalje vezane za ovu oblast i u podjele unutar nje. Za one koje žele da dobiju vise informacija neka čitaju knjige El bejan lima jesgal el-ezhan, autora šejha Ali Duma i djelo El bida el-hasana (Pohvalni bid’at) čiji je autor Isa El-Hamiri.
-----------------------------------------------------
Preuzeto sa: http://ha-mim.net/
09.05.2009.

Statistika muslimanske svjetske populacije

Da se svi zamislimo nad ovim podacima i da se neke pogresne predstave razbiju o brojnosti u nekim zemljama, ali i procentima. U svakom slučaju mislim da je interesantno i poučno.

Podaci nisu baš po našoj abecedi poredani jer su prevedeni sa engleskog.

Država Ukupna Populacija Procenat Muslimana Broj Muslimana
Total 6,472,194,146 24% 1,549,200,059
Afganistan 31,056,997 99% 30,746,427
Albanija 3,581,655 70% 2,507,159
Alžir 32,930,091 99% 32,600,790
Angola 12,127,071 2% 242,541
Antigua Barbuda 66,970 0.6% 402
Argentina 39,921,833 1.3% 518,984
Armenija 3,336,100 1% 33,361
Aruba 70,007 5% 3,500
Australija 20,264,082 1.5% 303,961
Austrija 8,192,880 4.2% 344,101
Azerbejdžan 7,961,619 93.4% 7,436,152
Bahami 297,852  
Bahrejn 698,585 98% 684,613
Bangladeš 147,365,352 88.3% 130,123,606
Barbados 275,330 0.2% 551
Bjelorusija 10,293,011 2% 205,860
Belgija 10,379,067 4% 415,163
Beliz 256,062 1% 2,561
Benin 6,590,782 20% 1,318,156
Butan 2,049,412 5% 102,471
Bolivija 8,300,463 0% 830
Bosna i Hercegovina 3,922,205 40% 1,568,882
Bocvana 1,586,119 5% 79,306
Brazil 188,078,227 0.1% 188,078
Bruneji 343,653 67% 230,248
Bugarska 7,385,367 12.2% 901,015
Burkina-Faso 13,902,972 55% 7,646,635
Burma (Mijanmar) 47,382,633 4% 1,895,305
Burundi 6,223,897 20% 1,244,779
Kambodža 12,491,501 1% 124,915
Kamerun 17,340,702 22% 3,814,954
Kanada 33,098,932 1.9% 628,880
Kejp Verd 405,163 2.7% 10,939
Centralno Afrička Republika 4,303,356 15% 645,503
Čad 9,944,201 51% 5,071,543
Čile 15,328,467 0% 3,066
Kina 1,313,973,713 4% 52,558,949
Uskršnja ostrva
2,771 10% 277
Kokosovo (Kilingovo) ostrvo 633 57% 361
Kolumbija 43,593,035 0.2% 87,186
Komori 596,202 98% 584,278
Kongo, Dem. Rep.
62,660,551 10% 6,266,055
Kongo, Republika 2,894,336 15% 434,150
Kosta Rika 3,773,057 0.1% 3,773
Kote d'Ivore 17,654,843 37.5% 6,620,566
Hrvatska 4,496,869 1.3% 58,459
Kuba 11,184,023 0% 1,007
Kipar 775,927 18% 139,667
Češka Republika 10,235,455 1% 102,355
Danska 5,450,661 2% 109,013
Džibuti 427,642 94% 401,983
Dominikanska Republika 8,581,477 0% 1,716
Istočni Timor 1,062,777 4% 42,511
Ekvador 13,183,978 0% 396
Egipat 78,887,007 94% 74,153,787
El Salvador 6,237,662  
Ekvatorijalna Gvineja 540,109 10% 54,011
Eritreja 4,786,994 48% 2,297,757
Estonija 1,423,316 0.7% 9,963
Etiopija 74,777,981 47.5% 35,519,541
Fidži 880,874 8% 70,470
Finska 5,231,372 0.5% 26,157
Francuska 60,876,136 7.5% 4,565,710
Gabon 1,424,906 1% 14,249
Gambija 1,546,848 90% 1,392,163
Obala Gaze 1,428,757 98.7% 1,410,183
Gruzija 4,661,473 10.5% 489,455
Njemačka 82,422,299 3.7% 3,049,625
Gana 22,409,572 16% 3,585,532
Gibraltar 27,884 4% 1,115
Grčka 10,668,354 1.3% 138,689
Gvatemala 14,655,189 0% 1,172
Gvineja 9,690,222 85% 8,236,689
Gvineja Bisau 1,416,027 45% 637,212
Gvajana 765,283 10% 76,528
Haiti 8,121,622 0% 3,249
Honduras 6,975,204 0.2% 13,950
Hong Kong 6,898,686 1% 68,987
Mađarska 9,981,334 0.5% 49,907
Island 296,737 0.1% 297
Indija 1,095,351,995 13.4% 146,777,167
Indonezija 245,452,739 88% 215,998,410
Iran 68,688,433 98% 67,314,664
Irak 26,783,383 97% 25,979,882
Irska 4,015,676 2% 80,314
Izrael 6,352,117 16% 1,016,339
Italija 58,133,509 1% 581,335
Jamajka 2,665,636 0.2% 5,331
Japan 127,463,611 0.5% 637,318
Jordan 5,906,760 95% 5,611,422
Kazahstan 15,233,244 47% 7,159,625
Kenija 34,707,817 20% 6,941,563
Koreja, Sjeverna 23,113,019  
Koreja, Južna 48,846,823 0.2% 97,694
Kuvajt 2,418,393 85% 2,055,634
Kirgistan 5,213,898 75% 3,910,424
Laos 6,368,481 0.5% 31,842
Latvija 2,274,735 0.4% 9,099
Libanon 3,874,050 59.7% 2,312,808
Lesoto 2,022,331 3% 60,670
Liberija 3,042,004 20% 608,401
Libija 5,900,754 97% 5,723,731
Litvanija 3,585,906 0.5% 17,930
Makedonija 2,104,035 30% 631,211
Madagaskar 13,670,507 20% 2,734,101
Malavi 9,452,844 35% 3,308,495
Malezija 24,385,858 60.4% 14,729,058
Maldivi 270,758 100% 270,758
Mali 11,956,788 90% 10,761,109
Malta 375,576 14% 52,581
Mauritanija 2,336,048 100% 2,336,048
Mauricijus 1,140,256 19.5% 222,350
Majota 100,838 99% 99,830
Meksiko 107,449,525 0.3% 322,349
Moldova 4,431,570 0.2% 8,863
Mongolija 2,496,617 4% 99,865
Maroko 33,241,259 98.7% 32,809,123
Mozambik 17,877,927 29% 5,184,599
Namibija 1,677,243 5% 83,862
Nepal 22,094,033 4% 883,761
Holandija 16,491,461 5.5% 907,030
Novi Zeland 3,864,129 1% 38,641
Nikaragva 4,918,393 0% 492
Niger 9,113,001 91% 8,292,831
Nigerija 131,859,731 50% 65,929,866
Norveška 4,438,547 1.5% 66,578
Oman 2,186,548 100% 2,186,548
Pakistan 165,803,560 97% 160,829,453
Panama 2,655,094 4% 106,204
Paragvaj 5,734,139 0% 459
Papua Nova Gvineja 5,049,055  
Peru 27,483,864 0% 825
Filipini 89,468,677 5% 4,473,434
Poljska 38,633,912 2% 772,678
Portugal 10,066,253 0.5% 50,331
Porto Riko 3,937,316 0.1% 5,119
Katar 547,761 100% 547,761
Reunija 679,198 20% 135,840
Rumunija 22,329,977 0.2% 44,660
Rusija 142,893,540 12.5% 17,861,693
Ruanda 7,312,756 14% 1,023,786
Saudijska Arabija 27,019,731 100% 27,019,731
Senegal 11,987,121 95% 11,387,765
Srbija i Crna gora
10,677,290 19% 2,028,685
Sijera Leone 6,005,250 60% 3,603,150
Singapur 4,353,893 17% 740,162
Slovačka 5,414,937 2% 108,299
Slovenija 1,951,443 1% 19,514
Somalija 8,863,338 99% 8,774,705
Južna Afrika 41,743,459 2% 834,869
Španija 40,037,995 1.2% 480,456
Šri Lanka 18,553,074 9% 1,669,777
Sudan 41,236,378 70% 28,865,465
Surinam 436,418 25% 109,105
država Svazi
998,730 10% 99,873
Švedska 9,800,000 3.6% 352,800
Švicarska 7,283,274 3.1% 225,781
Sirija 18,881,361 85% 16,049,157
Tajvan 22,370,461 0.3% 55,926
Tadžikistan 5,916,373 85% 5,028,917
Tanzanija 37,445,392 50% 18,722,696
Tajland 64,631,595 4.6% 2,973,053
Togo 5,548,702 20% 1,109,740
Trinidad i Tobago 1,065,842 5.8% 61,819
Tunis 10,175,014 98% 9,971,514
Turska 70,413,958 99.8% 70,273,130
Turkmenistan 5,042,920 89% 4,488,199
Uganda 28,195,754 16% 4,511,321
Ukrajina 48,760,474 1% 487,605
Ujedinjeni Arapski Emirati 2,602,713 96% 2,498,604
Velika Britanija
60,609,153 2.7% 1,636,447
Sjedinjene Američke Države
298,444,215 2.5% 7,461,105
Urugvaj 3,360,105 0% 336
Uzbekistan 27,307,134 88% 24,030,278
Venecuela 23,916,810 0.5% 119,584
Vijetnam 79,939,014 1% 799,390
Zapadna Obala 2,460,492 75% 1,845,369
Zapadna Sahara 273,008 100% 273,008
Jemen 21,456,188 99% 21,241,626
Zambija 11,502,010 30% 3,450,603
Zimbabve 12,236,805 1% 122,368

Podaci osvježeni: 09/02/2006

Izvor: www.iiie.net/node/65

01.05.2009.

Demografske promjene


Komentar je suvišan, može se skontat da će za nekih 20 godina dominirajuća religija u svijetu biti islam zbog većeg demografskog omjera nataliteta kod muslimana i emigranata.
Jedino me brine što nisu spomenuli mortalitet i broj ubijenih muslimana u svijetu, kao i "Rušov" svjetski križarski pohod.

21.04.2009.

Seksualizacija djevojčica (Preuzeto sa FB)

Kako mediji i proizvodi utječu na ponašanje djevojčica od najranije dobi...
Medijski utjecaj

Prenosimo izvještaj Američkog udruženja psihologa pod nazivom “Izvještaj Radne grupe o seksualizaciji djevojčica“, usmjeren na medijsku kulturu i njene utjecaje na mlade Amerikanke tokom dužeg vremenskog perioda.

U izvještaju stoji:

Televizija

• Programi namijenjeni mladima prvenstveno su fokusirani na muškarce (neproporcionalno u odnosu na žene);
• Imaju tendenciju objektificiranja žena;
• Ženski likovi su provokativno obučeni i imaju zagonetne postupke da bi izazvale pohotne poglede, piljenje, buljenje i „mačiji zov“ ka tijelima ženskih likova;
• Od ukupno 81 programa koji je analiziran, 84% je sadržavalo sljedeća ponašanja poredanih od najčešćih do najrjeđih:

1. Seksistički komentari (npr. prostakuša, kurva, treba, lisica, komad, plavuša);
2. Verbalna seksualna objektifikacija ženskog tijela;
3. Govor tijela - uključujući seksualno zlostavljanje, tj. šale koje ženu označavaju kao seksualni objekat;

Muzički spotovi

• 44%-81% analiziranih muzičkih videa sadrže slikovito prikazivanje seksualnosti;
• Žene su obučene provokativnije od muškaraca;
• Žene više služe kao ukrasni objekti;
• Žene u daleko manjem broju sviraju instrumente;
• Žene su prikazane kao spremne za seksualne odnose;
• Upotreba spremnosti na seksualne odnose kako bi se prešao prag od tinejdžerstva ka zrelosti, koja prenosi poruku da je spremnost na seksualni odnos znak zrelosti;

Tekstovi pjesama

• Istraživači su pregledali sadržaj 164 pjesme od 16 izvođača popularnih kod tinejdžera. Ukupno 15 % pjesama je sadržavalo seksualno degradirajuće tekstove;

Filmovi

• Činjenica da su djevojke i žene više predstavljene u drugoj vrsti filmova nego u porodičnim filmovima predstavlja propuštenu priliku da se žene i djevojke češće prikazuju u ulogama koje nisu seksualizirane.

Crtani filmovi i animacije

• Nisu pošteđeni od seksualne objektifikacije mladih djevojaka i žena;
• Ženski likovi u velikom broju nose seksi kostime koji ne odgovaraju njihovom liku, nose odjeću manjeg broja nego što im odgovara;

Časopisi

• Djevojke i mlade žene se neprestano podstiču i pružaju im se savjeti kako da izgledaju i da se oblače za muškarce, fenomen označen kao „oblačenje za zavođenje“;

Sportski mediji

• Olimpijada 2008.godine pruža najbolji primjer opsežnih reportaža o sportovima gdje su žene u minimalnoj sportskoj odjeći, koja ne odražava žene učesnice u cjelini;

Video/kompjuterske igrice

• Igrice napravljene za specijalizovane sisteme i one koje su napravljene za personalne kompjutere u velikoj mjeri su pune seksualiziranog sadržaja;

Internet

• Velika popularnost stranica poput MySpace.com i blogova podstiču mlade, uključujući djevojke, da opisuju sebe na internetu. Pojedine djevojke su pozirale u provokativnoj odjeći i postavile bilješke o svojoj seksualnoj raspoloživosti.

• Istraživanjem se došlo do zaključka da se 70% tinejdžera, u rasponu od 15-17 godina, slučajno susrelo s pornografijom na internetu, od kojih je 23% izjavilo da se ovo dešava ponekad ili vrlo često.

Reklame

• Žene se često prikazuju neodjevene;
• Kada su žene predstavljene kao „ukras“ u reklamama (npr. kada se prikazuju kako zavodnički stoje pored auta kako bi poboljšale njegov izgled), njihova glavna svrha je da se u njih gleda. Izložene su kao privjesak proizvoda prije nego kao pravi korisnici proizvoda.
• Ženski modeli su postavljeni u seksualno eksploatisane položaje kako bi predstavljale „zadovoljstvo posmatračima“;
• Mada su oglašivači po pravilu oprezni da ne bi direktno istakli seksualnost mladih djevojka, nekoliko oglašavajućih tehnika to radi na indirektan način.
• Neki časopisi za djevojke/žene predstavljaju u reklamama zrele žene obučene kao mlade djevojke (ženske školske uniforme ili lizanje lizalica ili sladoleda na štapicu ili noseći proporcionalno povećane verzije dječijih odjevnih predmeta poput bebi-dolova ili topova, i dokoljenica) prodajući sve pod odjećom za zrele žene)

Proizvodi

Određeni proizvodi mogu oblikovati očekivanja pojedinaca i društva.

• Lutke - koje predstavljaju likove koje se samo interesuju za modu, muziku, momke i imidž;
• Odjeća – porast proizvodnje „seksi“ odjeće u dječijim i tinejdžerskim veličinama;
• Kozmetika – kozmetička proizvodnja cilja na sve mlađe i mlađe djevojke. Francuska parfimerijska industrija je predstavila tržištu parfeme posebno namijenjenje djevojčicama (npr. „smellies“). Ili "Villeneuve and de Grandi", gdje se parfemi za odrasle prodaju kao sredstvo za seksualnu privlačnost;

Stoga, poštovani roditelji, kada uključite TV, video, kasetofon, DVD plejer, budite svjesni da je vaša kćerka pijun u rukama xafsinga i medija. Isuviše često roditelji kažu:“Mlade su“, „Neće im naškoditi“, „Prerast će to!“. Ali kada njen um i mašta svakodnevno primaju sublimirajuće poruke, ko onda može napraviti razliku između njenog mišljenja i mišljenja medija!


prema dokumentu American Psychological Association:
A.P.A. Report of the Task Force on the Sexualization of Girls"


Stariji postovi

O Jahja, prihvati Knjigu odlučno...
<< 02/2010 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28

Početak mesnevije se zove Naj name

MOJI LINKOVI
www.znaci.com
hfz. Sulejman Bugari
Ha-Mim
BIR Radio

MOJI FAVORITI
Trijumf Istine
Papatya
U urbanoj sahari života
Public Relations (Паблик рилејшнc�)
burek
žena zna
ensarijka
MOJA BOGDA SNA
Hikaje- mudrosti
Bosnian nasheeds
SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
Moj put
Qalb
tisina svira
˝nije teško biti fin˝
LJEPOTA DUSE
Liječenja
DOWA.
DEVER DUNYA
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
sad nas ima a sutra ko zna
Aga
ben Yamin
I can't control my ego
That's life!
JEDNOĆA STVORITELJA
tesnimskovrelo
HADISI
Sadake ON-Line
LJubav u ime Allaha!
Ucimo arapski jezik ! ---للغة العربية
HAVA
Old postcards of Bosnia
Ograničena vremenom
DAH ŽIVOTA
Tvoje ime skriveno u meni..
Kozarački kuhar
SREBRENI LJILJAN
Govor srca
''Tako mi jutra i noći kad se utiša...''
Dunyaluk
inartina
kolazni program
islamica
Cvjetna bajka
El Qadr
Karamele
U ime Allaha milostivog samilosnog!
Sabanbej- pčelarstvo.
Umni debakl
više...

BROJAČ POSJETA
102523

Powered by Blogger.ba